อัตราค่าขนส่งสินค้าชิปปิ้งจีนมาไทย

ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางรถ (บาท/กก.)
ขนส่ง 4-7 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางรถ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 4-7 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.

วิธีการคำนวณค่าขนส่งสินค้าชิปปิ้งจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง pppp e1485319363911

วิธีคำนวณค่าขนส่งสินค้าชิปปิ้งจีนมาไทย

หากใช้หน่วยกิโลกรัม (กิโลกรัม)
คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม
= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง
สินค้าน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
= 50 คูณกับ 39 = 1,950 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร
= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 
ต้องการส่งทางเรือ
= 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์ Logistic สากล
  ในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร
  โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะ
  ถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 4-7 วันทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
  ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่ง
  สินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถ
  ควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร
  อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์ Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัด
  เป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
  ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง 
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง**
มีค่าบริการบิลละ 10 บาท

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทยจากการสั่งสินค้าชิปปิ้งจีน

ดำเนินการขนส่งสินค้าจากการสั่งสินค้าชิปปิ้งจีนให้ถึงบ้าน โดยบริษัทขนส่งเอกชนในประเทศไทย

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง chinatopcargo

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ให้มารับตามรายละเอียดนี้

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
  จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778

และสงขลา

 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึง
ศูนย์กระจายสินค้า)

1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัม
2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซม.
3. ปริมาตรเกิน 170,000 ลบ.ซม.
4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) 
ให้มารับตามรายละเอียดนี้

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี 

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ 

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778

และสงขลา 

 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) 
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้า
ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ 
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)         

1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัม         
2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซม.
3. ปริมาตรเกิน 170,000 ลบ.ซม.
4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 14 1200x1609 764x1024

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express    

1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry 
ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 
0.21 คิว (ต่อชิ้น)     

2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง
รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น
กว้าง 40 ซ.ม.+50 ซ.ม.+50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร     

3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้     

4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อ
ด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express 
ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express    

1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)     

2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร
เช่น กว้าง 40 ซ.ม.+50 ซ.ม.+50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร     

3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้     

4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้า
ที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ชิปปิ้งจีน สินค้านำเข้าจากจีน ราคามาตรฐานสากล นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 02 min 1200x707 1024x603

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการรถรับจ้าง /
รถบรรทุกจัดส่งทั่วไป

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพฯ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้า
  ถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้
  เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ
  ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการรถรับจ้าง / รถบรรทุกจัดส่งทั่วไป

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
  ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

สนใจบริการสามารถติดต่อได้ที่
โทร 
02-114-7113
หรือผ่านช่องทาง LINE: @CTCARGO

**ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามา
ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ สิ้น**

**ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามาทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ สิ้น**