may

ชิปปิ้งจีน สมาร์ทโฟน…ยิ่งใช้มาก ยิ่งเพิ่มกำลังซื้อสินค้าออนไลน์

ชิปปิ้งจีน สมาร์ทโฟน…ยิ่งใช้มาก ยิ่งเพิ่มกำลังซื้อสินค้าออนไลน์ ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่มีคนนิยมใช้สูงสุด ในการทำธุรกรรมและช็อปปิ้ง