may

ชิปปิ้งจีน วงการชิปปิ้งสะเทือน ค่าใช้จ่ายมหาศาลสู่มาตรการ IMO2020

ชิปปิ้งจีน วงการชิปปิ้งสะเทือน ค่าใช้จ่ายมหาศาลสู่มาตรการ IMO2020 เมื่ออุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกต้องลงทุนสูงถึงประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้า!

ชิปปิ้งจีน สมาร์ทโฟน…ยิ่งใช้มาก ยิ่งเพิ่มกำลังซื้อสินค้าออนไลน์

ชิปปิ้งจีน สมาร์ทโฟน…ยิ่งใช้มาก ยิ่งเพิ่มกำลังซื้อสินค้าออนไลน์ ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่มีคนนิยมใช้สูงสุด ในการทำธุรกรรมและช็อปปิ้ง